Bestuur

De leden van het bestuur worden benoemd door de Algemene LedenVergadering.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een Algemene LedenVergadering. Hierin wordt verslag uitgebracht over de gang van zaken, het gevoerde beleid en de financiën.

Naast de taken die horen bij de betreffende bestuursfuncties wordt door de bestuursleden ook een aantal portefeuilles beheerd. Dit zijn de portefeuilles Intervisie, Opleidingen, Visitatie en Zorgverzekeringen.

Portefeuilles

Intervisie
Het bestuurslid met intervisie in portefeuille beoordeelt de kwaliteit van de ingeleverde intervisieverslagen en verwerkt deze vervolgens in de ledenadministratie.

Opleidingen
De werkzaamheden betreffen het verwerken en beoordelen van de ingestuurde diploma’s en certificaten. Tevens wordt contact onderhouden met opleiders en accreditatie-organisaties.

Visitatie
De portefeuillehouder visitatie onderhoudt het contact met het visitatiebureau en draagt zorg voor de administratieve verwerking van de visitaties.

Zorgverzekeringen
De portefeuille zorgverzekeringen bestaat uit het onderhouden van contacten met zorgverzekeraars en gelieerde organisaties (bijv. Vektis).

Contact

Wilt u meer informatie?
We helpen u graag verder.

Lees meer