Privacy verklaring

De Nederlandse Vereniging van SomaTherapeuten (hierna: NVST)hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
–       uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
–       verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–       geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–       op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

NVST  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens worden door NVST verwerkt ten behoeve van het behartigen van de belangen van de (aspirant) leden. Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw (aspirant) lidmaatschap van NVST.

Persoonsgegevens van geïnteresseerden in NVST worden door ons verwerkt ten behoeve van het informeren over NVST. Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw aanvraag om informatie.

Om vindbaar te zijn voor potentiële klanten, zijn de gegevens van onze leden op te vragen via de website.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij verstrekken de noodzakelijke persoonsgegevens aan RBCZ ten behoeve van uw inschrijving bij de RBCZ als lid van NVST.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

NVST bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens NVST van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.