Kwaliteitsbeleid

De NVST streeft naar kwaliteit op een professioneel niveau. Dit is één van de doelstellingen van de vereniging. Om de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren zijn regels opgesteld.

Om lid te kunnen worden moet de therapeut een geaccrediteerde en door de NVST erkende HBO opleiding hebben afgerond in de complementaire gezondheidszorg.
Voor leden geldt een verplichting van 180 uur nascholing over een periode van vijf jaar. Eén van de vormen van nascholing is intervisie, een krachtig instrument om de verdere ontwikkeling van de therapeut in zijn of haar professie te bevorderen.

Leden moeten zich conformeren aan de richtlijnen voor praktijkvoering van de NVST. Deze richtlijnen betreffen een optimale praktijkvoering, het waarborgen van continuïteit van de behandeling en de privacy van de patiënt.
Bij hun praktijkvoering nemen zij de wettelijke voorwaarden in acht, zoals de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Zij voldoen aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en volgen de regels op die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft.

Om de kwaliteit en professionaliteit van de therapeuten te bewaken en waar nodig te verbeteren vindt elke vijf jaar een visitatie plaats. Visitaties worden uitgevoerd door een extern bureau, dat gespecialiseerd is in visitaties in het complementaire veld.

In een klachtenregeling is vastgelegd dat patiënten/cliënten gebruik kunnen maken van een deskundige en onafhankelijke klachtenfunctionaris. De leden zijn tevens aangesloten bij een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn.

Contact

Wilt u meer informatie?
We helpen u graag verder.

Lees meer